Subscribe to free Email Newsletter

 
 
 
China ABC
Culture ABC
 
     
 
Culture ABC - Opera
Introduction
 
 
 
·Ke Ban -- Synonym for Being Professional and Specialized
·The Maudgalyayana Drama
·Longtao and Figurant
·Ghost Gate
·Lian Pu: Facial Design
·Changing Faces
·Wu Yin and Si Hu
·Jue Se and Jiao Se
·Liangxiang and Qiba
·Basic Performing Techniques of Chinese Theater
·Huabu and Yabu
·Pear Orchard

Peking Opera
 
 
 
·Peking Opera and The Legend of White Snake
·Roles in Peking Opera
·Types of Facial Make-up in Beijing Opera
·Basic Skills
·The Colors of Peking Opera
·Introduction of Peking Opera
·Xipi and Erhuang
·Famous Combat Peking Opera: Crossroads
·Orphan of the Zhaos
·Piao You and Xia Hai
·Stage Props in Peking Opera
·Fire-Spouting -- A Stunt in Peking Opera

Folk Opera
 
 
 
·Flower-drum Opera (Huagu Opera)
·Qinqiang Opera
·Puxian Opera
·Wuju opera: performance for everyone
·The Origin of Lv Opera
·Cantonese Opera
·Yueju Opera
·Hebei Bangzi
·Shuahai’er of Shanxi Province
·Kunqu
·Shaoju Opera
·Yongju Opera

People
 
 
 
·Bai Xianyong: Lifelong Devotee of Kunqu Opera
·Hou Danmei
·Zhao Lirong
·Huangmei Opera and Yan Fengying
·Hong Xiannu
·Chang Xiangyu -- A Yuju Actress
·Yueju Artist: Yuan Xuefen
·Queen of Pingju: Bai Yushuang
·A Leading Performer of Peking Opera: Zhang Junqiu
·Maestro of Kunqu: Yu Zhenfei
·The First Doctor in Chinese Opera Circle: Mei Lanfang
·Master of Peking Opera: Wang Yaoqing
 

 

 
|  about us  |   contact us  |
Constructed by Chinadaily.com.cn
Copyright © 2003 Ministry of Culture, P.R.China. All rights reserved