Heritage Home
 Literature
 Music
 Dance
 Drama
 Quyi
 Acrobatics/Sports
 Fine Arts
 Crafts
 TCM
 Custom
 
Cultural Heritage
  
   
 Treasures 
 
  
  Wuqiao Acrobatics
Acrobatic art has a wide foundation in Wuqiao, and almost each village has acrobats.
  Sichuan Opera
Sichuan Opera is characterized by unique solos and rich percussion.
  Xiang Opera
The Xiang Opera is a major local opera in Hunan Province.
  Guangchang Meng Opera
The opera features the legend of Mengjiang Crying at the Great Wall.
  Zhengzi Opera
The Zhengzi Opera is a rare, ancient kind of multi-aria opera.
  Qinqiang Opera
Qinqiang Opera thrives in North China's Shaaxi Province.
 
 List of National Intangible Cultural Heriatage( I ) 
 
  
 
    Region
Central Government


  

 

Beijing Tianjin Hebei Shaanxi

 

Inner Mongolia


Liaoning

 

Jilin

 

Heilongjiang

 

Shanghai


Jiangsu Zhejiang Anhui 
Fujian


Jiangxi Shandong Henan 
Hubei


Hunan Guangdong Guangxi 
Hainan


Chongqing Sichuan Guizhou 
Yunnan


Tibet Shanxi Gansu 
Qinghai


Ningxia Xinjiang Hongkong 
Macao


Taiwan   
 
 Constructed by Chinadaily.com.cn
Copyright 2003 Ministry of Culture, P.R.China. All rights reserved